Akköy Köyü
DERNEĞİN TARİHÇESİ

İstanbul’a gelen ilk köylülerimizin toplanma ve memleket özlemlerini giderdikleri yer Kasımpa�?a’da bulunan Mutlu Kıraathanesi olmu�?tur. O dönemlerin haberleşme, görüşme, bayramlaşma gibi uğrak yeri olan bu kıraathane halen aynı semtte faaliyetine devam etmektedir. Daha sonra İstanbul’a gelenlerin sayısının artması ile birlikte İstanbul’un de�?i�?ik semtlerine yerle�?en köylülerimiz, maddi imkansızlıklar ve şehir hayatının zorlu�?u nedeniyle  memleket özlemlerini azda olsa gidermeleri mümkün olmamı�? her gün biraz daha birbirinden uzaklaşan bir topluluk haline dönüşmeye başlamıştır.

Dolayısıyla köyünden ayrılıp İstanbul’a gelen köylülerimiz birbirlerini ancak memlekette görür hale gelmi�?tir. Bu durumda gelecekte aynı köylü ve birbirleriyle  akraba olanların bile birbirini tanımadı�?ı bir ortamın olu�?masını önlemek, tanı�?ıp kayna�?mayı artırmak için de�?i�?ik dönemlerde iktisadi yatırım amaçlı  kurumsalla�?ma giri�?imleri olmu�?tur. Bu giri�?imlerin dernekle�?mesi ve kurumsal hale gelmesi amacıyla, derne�?imizin kurulu�? çalı�?maları 1995 yılında Ahmet Korkmaz ve Orhan Kakut’un İstanbul da çe�?itli semtlerde ya�?ayan köylülerimizin bu özlemlerini gidermek, onları bir arada tutmak ve köyümüze ait bir dernek kurulması dü�?üncesi ile köyümüzün ileri gelenleri davet edilerek Ahmet Korkmaz’ın Kadıköy’de ki ofisinde ilk toplantı gerçekle�?tirilmi�?tir.

Bu toplantıda olu�?an dü�?ünceler do�?rultusunda 2. Toplantı Kadıköy de bulunan Rize-Pazarlılar Dernek Lokalin de yakla�?ık 25–30 ki�?ilik bir katılımla gerçekle�?mi�?tir. Toplantı da İstanbul da bulunan Akköylüler davet edilmek suretiyle geni�? katılımlı bir toplantı yapılmasına bu toplantıda Derne�?in kurulması için gerekli çalı�?maların ba�?latılması kararla�?tırılmı�?tır.

Bu amaçla Murat Özcan’a ait Beylerbeyi Sürücü kursunda 80–100 kişinin katılımı ile 3.toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Akköy Köyü Kalkındırma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin kurulmasına ve kuruluş  çalışmalarının başlatmak üzere Nihat ÇALIK, Ahmet KORKMAZ,  Murat ÖZCAN görevlendirilmiştir. Kurucular tarafından Dernek Tüzüğü hazırlanarak İstanbul Valiliği Denekler Masasının onayını mutakip Nisan 1995 Yılında Ali YILMAZ’ın katkılarıyla Yeni Nesil Gazetesinde tüzük ilan edilerek Derneğimiz Resmi olarak kurulmuştur. 

Dernek kurucu üyesi olarak; Murat ÖZCAN ,Ahmet KORKMAZ,  Nihat ÇALIK, , Mahmut ÖZTÜRK, Niyazi ÖZTÜRK, YILMAZ ÇALIK, Şaban ÖZTÜRK, Yaşar ÖZTÜRK,  Ahmet KIDIK ve Necati KAPLAN ‘ dan oluğan 10 kişi belirlenmiştir.

Kurulu üyeler arasından Murat ÖZCAN kurucu başkan olarak görevlendirilmiş daha sonra yapılan Başkanlık seçimleri sonucunda belirlenen Dernek Başkanlarımız Aşağıda belirtilen dönemlerde görevlerini başarı ile yürütmüşlerdir. Kurucu üyemiz ve 2 dönem  (4 yıl ) Dernek Başkanlığını yürüten Ahmet KORKMAZ Yönetim Kurulu Kararı ile 2007 yılında Dernek Onursal Başkanı olarak seçilmiştir. Derneğimizin faaliyetlerin de bazı dönemler yavaşlama olmasına rağmen her zaman bizlere desteklerini esirgemeyen Köylülerimiz sayesinde bir köy derneğinin yapabileceğinden fazlası yönetim kurullarımız tarafından yapılmıştır.


Murat ÖZCAN               (  1995–1995 )     Döneminde ( Dernek Kurucu Başkanı)

Ahmet KORKMAZ        (  1995–1997 )     Döneminde (Dernek Başkanı )

Ahmet KORKMAZ        ( 1997–1999 )      Döneminde (Dernek Başkanı )

Nihat ÇALIK                   (  1999–2001)      Döneminde (Dernek Başkanı)
      
YILMAZ ÇALIK               (  2001- 2003)      Döneminde (Dernek Başkanı)

Ahmet KORKMAZ         ( 2003–2005 )      Döneminde (Dernek Başkanı )

Ahmet KORKMAZ         ( 2005–2007 )      Döneminde (Dernek Başkanı )

Coşkun ÇALIK               ( 2007–2009 )      Döneminde (Dernek Başkanı )

Coşkun ÇALIK               ( 2009–2011 )      Döneminde  (Dernek Başkanı )

Hidayet KAKUT              ( 2011– …… )      Dönemin için (Dernek Başkanı) seçilmiştir.

 

Derneğimizin yapmış  olduğu faaliyetlerini, Üniversitelerin lisans bölümünde okuyan ve gelir düzeylerine göre en az 10 öğrenci kardeşimize burs verilmek, Ramazan aylarında gelir düzeyi düşük köylülerimize kumanya yardımında bulunmak, İstanbullun Çeşitli semtlerinde ki köylülerimiz arasında futbol turnuvası düzenlemek,  Feshanede yapılan Giresunlular festivaline, Çanakçı Dernekler Birliğin de aktif görev alarak katılım satlamak, Yine Bazı dernekler ile piknik organizasyonlarına katılmak ( Bu yılki piknik organizasyonunu derneğimiz çatısı altında köylülerimiz ile birlikte yapılacaktır).Tarihi yerlerin görülmesi için imkanlar ölçüsünde Köylülerimizle birlikte geziler düzenlemek, Dernek merkezinde gençler arasında kavaltı etkinlileri yapmak, yapılması şeklinde açıklaya biliriz.